top of page
Ieškoti

LDS ŠV. JONO GATVĖS galerija ieško vadovo (-ės)


Lietuvos dailininkų sąjungos Šv. Jono gatvės galerija ieško vadovo (-ės)


PAREIGOS:


Darbuotojas, laikydamasis konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų ir etikos taisyklių, vykdo šias pareigas:


Formuoja galerijos kultūrinės ir meninės veiklos strategiją;


Analizuoja menininkų paraiškas, rengia metinį parodų ir metinių renginių planą, siekiant pristatyti LDS narių kūrybą, šalies ir užsienio šiuolaikinio meno tendencijas bei užtikrinti parodų ir renginių meninį lygį;


Užtikrina parodinės programos įgyvendinimą ir sklaidą, teikia pagalbą parodas rengiantiems menininkams, aptarnauja galerijos lankytojus bei klientus;


Komunikuoja galerijoje vykstančias parodas ir veiklas, atstovauja galeriją viešojoje erdvėje, prižiūri ir sistemingai atnaujina galerijos interneto svetainę;


Inicijuoja jaunųjų kūrėjų integraciją į LDS bendruomenę rengiant jų parodas;


Vykdo galerijos komercinę veiklą - galerijos klientų konsultavimas kūrinių įsigijimo klausimais, informacijos apie kūrinių autorystę, metriką ir kainas suteikimas, kainoraščių, etikečių, sąskaitų-faktūrų rengimas, kūrinių pardavimas, pakavimas ir kt.;


Parengia ir laiku pateikti veiklos ir finansines ataskaitas;


Tvarko elektroninę korespondenciją


SPACIALŪS REIKALAVIMAI:


Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba koleginį bakalauro kvalifikacinį laipsnį menų, humanitarinių arba socialinių mokslų srityje;


Būti susipažinusiam su Lietuvos respublikos įstatymais, Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir vidaus dokumentais, reglamentuojančiais įstaigos veiklą;


Išmanyti valstybės kultūros politikos principus, regiono, šalies ir užsienio šiuolaikinio meno kontekstą, pagrindinius autorių teisių principus;


Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;


Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų (B2 lygiu) kalbomis;


Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, priimti sprendimus;


Būti susipažinusiam su raštvedybos taisyklėmis, gebėti naudotis informacinėmis technologijomis, mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;


Būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti diplomatiškai bendrauti ir dirbti komandoje.SUTARTIS, DARBO KRŪVIS IR ATLYGIS:


Terminuota vienerių metų sutartis su galimybe pasirašyti ilgalaikę darbo sutartį, pasiekus gerų darbo rezultatų;


Penkios darbo dienos, 40 val. per savaitę (po aštuonias darbo valandas antradieniais-šeštadieniais. Sekmadienis ir pirmadienis - laisvadieniai);


Darbo užmokestis - 900 Eur / mėn. (su mokesčiais);


Projektinis atlyginimas nuo kiekvieno galerijos vykdomo finansuoto projekto;


Procentinis darbo užmokesčio priedas nuo komercinės veiklos rezultatų.


GALIMYBĖS:


Asmeninis ir profesinis tobulėjimas bei savirealizacija;


Vertinga patirtis siekiant karjeros meno ir kultūros srityje;


Dalyvavimas meno projektuose Lietuvoje ir užsienyje;


Darbas su kūrybingomis asmenybėmis - menininkais ir kuratoriais;


Naudingi profesiniai kontaktai.


GALERIJA SUTEIKIA:


Būtinas darbo priemones ir sąlygas;


Pagalbą ir konsultacijas visais aktualiais klausimais.


CV ir motyvacinį laišką siųsti: info@ldsajunga.lt iki 2022 m. vasario 7 d.

Comentarios


bottom of page