top of page

STOJIMO Į LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGĄ TAISYKLĖS

 

Patvirtinta LDS Tarybos posėdyje 2024 02 08 (protokolo Nr. TPP-01)

LDS Tarybos vardu pirmininkė E. G. Bogdanienė

1. BENDROJI DALIS


1.1. Dailininkus ir dailėtyrininkus (menotyrininkus) į Lietuvos dailininkų sąjungos (toliau LDS) narius priima LDS Taryba teritorinių (skyrių), kūrybinių (sekcijų) padalinių arba LDS narių teikimu. Stojantysis susipažįsta su LDS Įstatais, laiku pateikia reikalingus dokumentus ir medžiagą.


1.2. Sprendimai dėl naujų narių priėmimo, atitinkančių Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo ir LDS Įstatų reikalavimus, priimami sudėjus kriterinio vertinimo teritoriniame (skyriuje) arba kūrybiniame (sekcijoje) padalinyje rezultatus ir Tarybos narių balsavimo rezultatus (balsuojant paprasta balsų dauguma slaptu balsavimu).


1.3. LDS nariu tampama bei suteikiamas meno kūrėjo statusas LDS Tarybai patvirtinus teigiamą sprendimą ir įtraukus asmenį į LDS narių registrą, kai Meno kūrėjų ir jų organizacijų statuso suteikimo įstatymo nustatyta tvarka LR Kultūros ministras pasirašo įsakymą dėl meno kūrėjo statuso suteikimo.


1.4. Stojantysis, turintis meno kūrėjo statusą, privalo informuoti LDS ir pateikti tai patvirtinantį dokumentą.


1.5. Teritoriniai (skyriai) arba kūrybiniai (sekcijos) padaliniai įvertina pateiktą medžiagą ir priima sprendimus dėl teikimo LDS Tarybai savo skyrių arba padalinių susirinkimuose, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 7 LDS nariai. Teritoriniame (skyriuje) arba kūrybiniame (sekcijoje) padalinyje stojančiųjų pateikta medžiaga vertinama pagal Taryboje patvirtintus vertinimo kriterijus: stojančiojo kūrybiniame aplanke pateiktų darbų profesinį/ meninį (mokslinį) lygį (4 balai), pateiktos medžiagos atitikimą formaliesiems stojimo taisyklių reikalavimams (2 balai).


1.6. Stojantysis turi teisę tiesiogiai kreiptis į LDS Tarybą dėl priėmimo į LDS. Tokiu atveju, kandidato medžiagą pirmiausia vertina Tarybos patvirtinta komisija ir priima sprendimus dėl teikimo LDS Tarybai. Komisijoje dalyvauja ne mažiau kaip 7 LDS nariai stojančiojo pateikta medžiaga vertinama pagal Taryboje patvirtintus vertinimo kriterijus: stojančiojo kūrybiniame aplanke pateiktų darbų profesinį/ meninį (mokslinį) lygį (4 balai), pateiktos medžiagos atitikimą formaliesiems stojamųjų reikalavimams (2 balai).


1.7. Stojantysis sumoka 30 eurų stojamąjį mokestį. Nepriimtiems į LDS grąžinama medžiaga, bet negrąžinamas stojimo mokestis. Neįstojus, apeliacijos nepriimamos (tokiu atveju stojantieji laukiami kitais metais).


1.8. Įstojusieji moka 30 eurų metinį nario mokestį, įskaitant einamuosius metus.


1.9. LDS Tarybos nariai neturėtų teikti rekomendacijų stojantiesiems.

 

1.10. Stojantysis raštiškai parašu patvirtina (prisiima atsakomybę), kad jo pateikti duomenys bei dokumentai (biografijos aprašas, kūrinių sąrašas ir kt.) yra teisingi.


 

 

2. LDS NARIO IR MENO KŪRĖJO STATUSO SUTEIKIMO SĄLYGOS


LDS nario ir meno kūrėjo statusas suteikiamas profesionalų (aukšto meistriškumo) meną kuriančiam arba reikšmingus menotyros tyrimus atliekančiam asmeniui, jeigu šio asmens meno kūryba arba menotyros darbai atitinka bent vieną iš šių meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindų:


2.1. asmens meno kūryba yra teigiamai įvertinta profesionalių meno vertintojų monografijose, studijose, straipsniuose arba recenzijose/ rekomendacijose ir taip pripažinta profesionalia;


2.2. asmens meno kūryba yra apibūdinta enciklopedijose arba įtraukta į švietimo ir mokslo ministro patvirtintas bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštesniųjų studijų ir aukštojo mokslo studijų programas;


2.3. asmens meno kūryba yra įvertinta Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, tarptautine meno premija arba profesionalaus meno konkurso laureato diplomu;


2.4. asmeniui už meno kūrybą, atitinkančią 2.1 2.4 punktuose numatytus pripažinimo reikalavimus, ar už meno kūrybą vertinančius straipsnius, recenzijas, paskelbtus Lietuvos ar užsienio valstybių meno leidiniuose, ir už tiriamąją (mokslinę) veiklą atitinkamoje mokslo arba meno srityje suteiktas daktaro, habilituoto daktaro laipsnis;


2.5. asmens meno kūrinių yra įsigiję Lietuvos arba užsienio valstybių nacionaliniai muziejai ar galerijos;


2.6. asmeniui, aukštųjų mokyklų meno studijų dėstytojui, už meno kūrybą ir pedagoginę veiklą suteiktas pedagoginis profesoriaus arba docento vardas.

 

3. STOJANTYSIS PATEIKIA:


3.1. prašymą, kuriame taip pat nurodoma asmens kontaktiniai duomenys (telefonas, adresas, el. pašto adresas);

 

3.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;


3.3. aukštojo mokslo baigimą patvirtinančio dokumento (bakalauro ir/ar magistro diplomo) kopiją;


3.4. jei yra apdovanotas diplomo ar kito dokumento, įrodančio apdovanojimą, kopiją;


3.5. jei suteiktas mokslo laipsnis arba pedagoginis vardas dokumento, patvirtinantį mokslo laipsnio ar pedagoginio vardo suteikimą, kopiją;


3.6. jei stojančiojo meno kūrinių yra įsigiję Lietuvos arba užsienio valstybių nacionaliniai muziejai ar galerijos dokumentus, patvirtinančius meno kūrinių įsigijimo faktą;


3.7. dvi spalvotas stojančiojo nuotraukas 3x4 cm;


3.8. kūrybą apibūdinančią medžiagą (pateikiama įmautėse, segtuvo formatas A4, ant segtuvo nugarėlės ir viršelio užrašoma stojančiojo vardas ir pavardė ir skaitmeninę paraiškos versiją (visa stojimo medžiagą atsiųsti vienu dokumentu, PDF formatu, adresu info@ldsajunga.lt iki gegužės 20 d. Siunčiamo dokumento dydis – iki 20 MB).


3.8.1. kūrybinę biografiją;


3.8.2. 15 - 20 kūrinių nuotraukas (papildomai galima pateikti studijų baigiamojo darbo nuotraukas);


3.8.3. pagrindinių parodų sąrašą ir kūrinių, įgyvendintų viešosiose erdvėse sąrašą, akcentuojant (išskiriant) duomenis apie personalines parodas Lietuvoje ir užsienyje bei duomenis apie dalyvavimą parodoje, kuri vyko atrankos būdu arba dalyvavimą konkurse. Jei dalyvavote, prašome išskirti tarptautinį pripažinimą turinčius profesionaliojo meno renginius, kuriuose individualiai ar su kolektyvu atstovavote Lietuvą;


3.8.4. stojančiojo kūrybinei biografijai reikšmingų parodų lankstinukus, katalogus arba jų kopijas, straipsnių kopijas;


3.8.5. tikslų publikuotų straipsnių apie kūrybą sąrašą (bibliografinis sąrašas);


3.8.6. ne mažiau kaip 4 profesionalių meno vertintojų recenzijas/ rekomendacijas: ne mažiau kaip 2 dailėtyrininkų rekomendacijas, ir nemažiau kaip vieną dailininko, pageidautina LDS nario rekomendaciją.


3.8.7. ne mažiau kaip 4 profesionalių meno vertintojų dailėtyrininkų kritinių, analitinių straipsnių kopijas, atspindinčias asmens kūrybinę veiklą ir jos sklaidą per paskutinius 5 metus;


3.8.8. jei turi monografijos (ų) ištrauką (as);


3.8.9. dailėtyrininkai Tarybai turi pateikti paskutinių 5 metų publikacijų sąrašą ir mažiausiai 5 pagrindinių straipsnių kopijas;

 

3.9. du kūrinius medžiagoje arba tris įgyvendintų monumentalių, tarpdisciplininio meno, scenografijos ir pan. kūrinių nuotraukas (paruoštus eksponuoti parodoje):


3.9.1. video meno, tarpdisciplininio meno dailininkai pristato nuotraukas, vaizdo laikmenas;


3.9.2. scenografai pateikia įvykdytų kūrinių medžiagą (vaizdinė medžiaga, tame tarpe nuotraukos, vaizdo laikmenos);


3.9.3. skulptoriai ir monumentalistai pristato įvykdytų kūrinių medžiagą (vaizdinė medžiaga, tame tarpe nuotraukos, vaizdo laikmenos, atitinkamos srities kūrinių eskizai arba projektai).


4. TERMINAI

 

4.1. Visi dokumentai ir kūriniai pateikiami teritoriniams (skyriams) arba kūrybiniams (sekcijoms) padaliniams ir siunčiami PDF formatu info@ldsajunga.lt iki 2024 m. gegužės 17 d. (imtinai).


4.2. Teritoriniai skyriai ir kūrybiniai padaliniai, apsvarstę ir įvertinę pateiktą pretendentų į LDS narius medžiagą, pasirašytus protokolus su vertinimais pateikia LDS koordinatorei iki 2024 m. birželio  mėn. 5 d.


4.3. LDS Taryba svarstys ir priims narius į LDS ne vėliau, kaip iki 2024 m. birželio  mėn. 28 d.


4.4. Įstojusiųjų sąrašas paskelbiamas LDS tinklalapyje, facebook ne vėliau kaip iki 2024 m. liepos mėn. 10 d.


4.5. Tarybos priimtų naujų LDS narių kūriniai bus pristatyti LDS ekspozicijų erdvėje, kur jiems bus iškilmingai  įteikti LDS nario pažymėjimai.

 

5. NARYSTĖ

5.1. Įstojęs LDS narys pasirašo sutartį su LDS ir gauna LDS nario pažymėjimą.

LDS informacija

bottom of page