top of page

1975 metais įkurtas LDS skyrius „Šiaulių dailininkų organizacija“ vienija profesionalius dailininkus ir dailėtyrininkus, gyvenančius Šiaulių mieste. „Šiaulių dailininkų organizacija“ visokeriopai skatina profesionaliosios dailės ir dailėtyros plėtotę Šiaulių mieste ir krašte, rūpinasi Šiaulių krašto dailės,kaip sudėtinės Lietuvos kultūros dalies, palikimo išsaugojimu, dailininkų atminimo įamžinimu, gina narių profesines, socialines bei autorines teises, atstovauja juos renkamuose organuose, teikia materialinę paramą skyriaus nariams.

Vienas pagrindinių „Šiaulių dailininkų organizacijos“ tikslų – organizuoti konkursus, plenerus, konferencijas, skirti premijas ir pristatyti dailininkus ir dailėtyrininkus joms gauti, bendradarbiauti su valstybinėmis įstaigomis, kitomis kūrybinėmis sąjungomis, kultūros, mokslo organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų.

Aušros al. 41, LT-76300, Šiauliai

Banko rekvizitai:

AB Šiaulių bankas

LT687180000000120020

  • Facebook

Pirmininkas Bronislovas Rudys

Tel. 8 652 14488

bottom of page