top of page
Ieškoti

LDS Metinės Ataskaitinės Rinkiminės Konferencijos programa

Metinės Ataskaitinės Rinkiminės Konferencijos organizavimo tvarkos aprašas

Data ir Vieta: balandžio 26 d., MKČ menų gimnazijos šokio teatro

Salė, T. Kosciuškos g. 11, Vilnius

 

Iki konferencijos privalomi atlikti darbai

1. Iki kovo 15 d. visos LDS dukterinės įstaigos ir įmonės privalo pateikti 2023 metų veiklos ataskaitas:

-  VšĮ: Finansinė ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas su 3,4,5,6 priedais.

-  UAB: Balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, aiškinamasis raštas apie suteiktą paramą.

-  Vadovo paruošta veiklos ataskaita. Veikla turi būti aprašoma išsamiai, pridedant vaizdus.

2. Iki kovo 29 d. išrinkti delegatus nuo teritorinių padalinių. Pagal LDS Įstatus renkami delegatai - 1 nuo 5 LDS narių.

3. Iki kovo 29 d. išrinkti sekcijų pirmininkus ir deleguoti kandidatus į naują LDS Tarybą. Rinkimai į naują LDS Tarybą vyks rinkiminės konferencijos metu balandžio 26 d.

4. Iki balandžio 15 d. visiems konferencijos dalyviams (delegatams) privalo būti pateikta susipažinimui (el. paštu ar LDS būstinėje ir padaliniuose) LDS ir dukterinių įstaigų ir įmonių 2023 metų veiklos ataskaitos.

5. Iki balandžio 26 d. visi konferencijos dalyviai (delegatai) privalo susipažinti su LDS ir dukterinių įstaigų ir įmonių 2023 metų veiklos ataskaitomis, kurios, dėl laiko stokos, NEBUS atskirai pristatomos Metinės Ataskaitinės Rinkiminės Konferencijos metu.

6. Iki balandžio 26 d. privaloma raštu pateikti klausimus susijusius su LDS ir dukterinių įstaigų ir įmonių 2023 metų veiklų ataskaitomis. Klausimus siųsti: info@ldsajunga.lt. Konferencijos metu bus galimybė užduoti papildomus klausimus, laikantis konferencijoje patvirtinto konferencijos tvarkos nuostatų.


Konferencijos vedimo bendrosios nuostatos


1.  Kandidatų į LDS Tarybą prisistatymo laiko limitas – 5 min.

2. Kandidatų į LDS Pirmininko poziciją laiko limitas – 10 min.

3. Visiems delegatų klausimams-atsakymas taikomas 5 min. laiko limitas. Paklausėjo skaičius limituojamas atsižvelgiant į konferencijos darbotvarkę. Vienas delegatas gali užduoti iki 3 klausimų, įskaitant klausimus, pateiktus raštu.

4. Nesilaikant laiko limito, konferencijos vedantysis turi teisę perspėti ir, leidus pabaigti paskutinę mintį (iki 1 min.), nutraukti tolimesnį delegato pasisakymą.


Konferencijos darbotvarkė


09:30 - 10:15 Registracija ir LDS Pirmininkės sveikinimas.

10:15 - 10:40 Posėdžio atidarymas.

Konferencijos vedėjo, sekretoriato, redakcinės ir balsų skaičiavimo komisijų rinkimas ir tvirtinimas.

Pristatymas ir tvirtinamas Konferencijos programos ir eigos tvarkos tvirtinimas.

10:40 - 12:00 Veiklų ir finansinės ataskaitos.

Raštu pateiktų ir gyvai užduotų klausimų dėl LDS ir dukterinių įstaigų ir įmonių 2023 metų veiklų ir finansinės ataskaitų, atsakymai (20 min).

Nepriklausomo auditoriaus išvadų pristatymas (5 min).

LDS Kontrolės komisijos išvadų pristatymas (5 min).

12:00 - 12:10 LDS metinės ataskaitos (veiklos ir finansinės) tvirtinimas.

12:10 - 13:10 Rinkimai į LDS tarybą. 

Kandidatų į LDS Tarybą prisistatymai (20 min).

Naujų LDS Tarybos narių rinkimas ir tvirtinimas (20 min).

Kandidatų į Kontrolės komisiją prisistatymai (5 min).

Naujų kontrolės komisijos narių rinkimai (5 min).

Kandidatų į Garbės teismo narius prisistatymai (5 min).

Naujų Garbės teismo narių rinkimai (5 min).

13:10 - 13:30 Kavos pertrauka. 

13:30 - 14:30 LDS pirmininko rinkimai.

Kandidatų į LDS Pirmininko poziciją pristatymas (30 min).

Naujo LDS Pirmininko rinkimai (20 min).

Konferencijos balsavimo rezultatų skelbimas ir tvirtinimas (10 min).

14:30 - 15:00 Posėdžio uždarymas.

Apibendrinimas, padėka dalyviams, ateities planai (30 min).


Nuorodą į PDF dokumentą:


LDS informacija

Comments


bottom of page