top of page
Ieškoti

Mokinių meninės kūrybos konkursas „KALĖDINIS ATVIRUKAS“


Dailės mokytojų asociacija ir Lietuvos dailininkų sąjunga kviečia dalyvauti tarptautiniame nuotoliniame mokinių meninės kūrybos konkurse „KALĖDINIS ATVIRUKAS“.


TARPTAUTINIO NUOTOLINIO MOKINIŲ MENINĖS KŪRYBOS KONKURSO „KALĖDINIS ATVIRUKAS“ SĄLYGOS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Tarptautinio nuotolinio mokinių meninės kūrybos darbų konkurso sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato tikslus, reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 2. Konkurso organizatoriai – Lietuvos dailininkų sąjunga, (toliau LDS), Dailės mokytojų asociacija (toliau DMA).


II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Konkurso tikslas – skatinti mokinių kūrybiškumą ir savarankiško darbo įgūdžius. 4. Konkurso uždaviniai: 4.1. suteikti mokiniams galimybę įprasminti žiemos, Kalėdų džiaugsmą; 4.2. sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai; 4.3. skatinti mokinių kūrybinius eksperimentus, gebėjimą savarankiškai dirbti.


III. DALYVIAI 5. Konkurse gali dalyvauti bet kokio tipo, pavaldumo Lietuvos ir užsienio lietuvių mokyklų mokiniai. 6. Konkurso darbai vertinami trijose amžiaus grupėse: I amžiaus grupė – 7–10 metų; II amžiaus grupė – 11–14 metų; III amžiaus grupė – 15–18 metų.


IV. KONKURSO FORMA Konkursas yra nuotolinis


V. ORGANIZAVIMAS

7. Konkursas vyksta nuo 2023 m. spalio 26 d. iki 2023 m. gruodžio 30 d. Piešinių nuotraukų laukiame el. paštu: dmasociacija@gmail.com iki gruodžio 16 d. 8. Iš kiekvienos ugdymo įstaigos siunčiama ne daugiau kaip 10 piešinių nuotraukų 9. Visi piešiniai bus eksponuojami Dailės mokytojų asociacijos FB paskyroje 10. Laimėtojai bus paskelbti 2023 m. gruodžio 22 d. LDS ir DMA Facebook paskyrose Konkursą koordinuoja: Prof. Eglė Ganda Bogdanienė, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė, Vokiečių g. 4/2, LT-01130, Vilnius, Lithuania, el. paštas: egleganda@gmail.com +370 5 2622935 +370 686 15500; Rimantas Kisielius, Dailės mokytojų asociacijos (DMA) vadovas, mob. +37068237664, el. paštas: dmasociacija@gmail.com 11. Iš kiekvienos amžiaus grupės darbų vertinimo komisija atrinks po 25 geriausius (iš viso 75 darbus), kurių autoriai bus apdovanoti laureatų diplomais. Mokytojai bus apdovanoti DMA padėkos raštais.


VI. DARBŲ REIKALAVIMAI

12. Konkursui dalyviai pateikia darbus, atliktus akvarele, guašu, grafinės raiškos priemonėmis arba mišria technika. 13. Nepriimami koliažai, t.y. abstrakčios kompozicijos, suklijuotos iš gabaliukų (pavyzdžiui, fotokopijų). 14. Nepriimami kompiuteriu sukurti piešiniai. 15. Vertinami tik individualūs mokinių darbai, anksčiau nedalyvavę konkursuose. 16. Darbų matmenys 10x15cm (A6 formatas). 17. Darbų nuotraukos turi būti kokybiškos ir parengtos eksponuoti. Nuotrauką reikia pervadinti ir po ja turi būti parašyta autoriaus vardas, pavardė, amžius, mokyklos pavadinimas. Laiške prašome parašyti mokyklos pavadinimą, mokytojo pavardę ir el. pašto adresą.


VII. DARBŲ VERTINIMAS

18. Darbus vertins komisija, sudaryta iš LDS ir DMA atstovų 19. Nekokybiškos nesumaketuotos ir neapkarpytos piešinių nuotraukos nebus priimamos. Vertinant darbus bus atsižvelgiama į meniškumą, estetiškumą, formos ir turinio originalumą,


VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstus darbus fotografuoti ir nurodę jų autorystę naudoti konkurso viešinimui (plakatai, katalogai, periodinė spauda ir kt.), publikuoti internetinėje erdvėje. 21. Konkursui pateikti darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai. 22. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso Sąlygomis


Organizatorių informacija

Comments


bottom of page